آخرین خبرها

درس هشت- حفیظ

اتصال به من بالا : ?

ساعت ۹ شب دراز کشیده

به مدت ۱ ساعت به روح الهی و من بالا متصل میشوید

و برای حفاظت و بیدار کردن اسماء

ذکر یا حفیظ را طوری بیان میکنیم کشیده و بلند و بعد آرام نیت وصل شدن به من بالا و صاحب قران هستی مان را انجام میدهیم و در سکوت فرو میرویم .

بعد از یک ساعت

با پیوند جان به من بالا بر میخیزیم

طوری که دست های او دستهای ما را میگرداند و دست های ما دست های او را

روح ما روح او را

و روح او روح ما در در تسلط دارد

این بیداری یگانگی و اطوار ماست

با حفاظت شدن از طرف من بالا آغاز میشود.